lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : 1064

Sản phẩm : Tụ Bù RTR DW 5Kvar 3 pha, 440VAC, 50Hz

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)