lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : TB 50kvar

Sản phẩm : Tụ bù hạ thế Shizuki 3 Pha 50kvar 415V

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)