lang['product']['f_intro_to_friend']?>

Mã số : MMB-1105050KT

Sản phẩm : Tụ bù hạ thế Mikro MMB-1105050KT 3 pha 50Kvar, 1100V, 50/60Hz (vuông)

Giá : 0 VNĐ

Mã bảo vệ : (*)